digitalbrandingstudio

Algemene voorwaarden

 1. Toepassing
  1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere bevestiging door een klant (de “Klant”) van een offerte opgesteld door maneuver BVBA (de “Leverancier”) (“Orderbevestiging”). “Orderbevestiging” omvat tevens elke offerte van de Leverancier zelfs indien die niet werd gevolgd door een Orderbevestiging.
  2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met de Klant, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst (tenzij anders is overeengekomen).
  3. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene (aankoop)voorwaarden.
 2. Totstandkoming van overeenkomsten
  1. Alle aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van de Leverancier zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tussen de Leverancier en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een schriftelijke Orderbevestiging door de Klant, de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst of door de levering en facturatie van de goederen en/of diensten.
  2. Enige annulering of wijziging van een Orderbevestiging door de Klant is slechts mogelijk mits schriftelijke goedkeuring daarvan door de Leverancier. Indien de Leverancier een annulering van een bestelling aanvaardt, heeft de Leverancier recht op de betaling van een bedrag gelijk aan minimaal 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling, met een minimum van 1.000 EUR (exclusief BTW) zonder afbreuk te doen aan het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de Leverancier een hogere werkelijke schade heeft geleden.
 3. Prijs
  1. De goederen en diensten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de Orderbevestiging of, indien niet opgenomen in de Orderbevestiging, per uurtarief dat op dat ogenblik door de Leverancier wordt gehanteerd en/of tegen de prijzen vermeld op de factuur van de Leverancier. Deze prijzen zijn in EUR, exclusief BTW en, (voor zover het goederen betreft) behoudens afwijkende bepaling in de Orderbevestiging, enige andere schriftelijke overeenkomst of op de factuur, Ex Works (Incoterms 2010).
  2. Voor externe diensten (zie artikel 6.5 hieronder) en de registratie / het beheer van domeinnamen (zie artikel 6.6 hieronder) wordt een jaarlijkse fee aan de Klant aangerekend. Deze fee kan op elk ogenblik eenzijdig door de Leverancier worden gewijzigd.
  3. Alle prijzen kunnen door de Leverancier op ieder moment worden gewijzigd (onder meer tussen Orderbevestiging en levering) indien de kosten van de Leverancier zouden wijzigen ingevolge nieuwe belastingen en/of heffingen of wijzigingen in de kosten van de Leverancier
 4. Betaling
  1. Behoudens afwijkende bepaling in de Orderbevestiging, enige andere schriftelijke overeenkomst of op de factuur, is de factuur van de Leverancier betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum. Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op.
  2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de Klant in geval van niet-tijdige betaling van een factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 200€, onverminderd het recht van de Leverancier om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-betaling is de Leverancier tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van alle opeisbare facturen.
  3. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag (i) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar en (ii) kan de Leverancier, voor elke volgende levering van goederen door de Leverancier aan de Klant, betaling voorafgaand aan de levering vragen (zelfs indien dit voorafgaandelijk anders zou zijn overeengekomen).
  4. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. (Op)levering, transport, risico- en eigendomsoverdracht
  1. Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden (op)leveringstermijnen door de Leverancier enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden zij de Leverancier niet. Wanneer schriftelijk een bindende (op)leveringstermijn werd overeengekomen, is deze termijn niet langer bindend voor de Leverancier indien (i) de Klant in gebreke blijft om enige informatie of materiaal van de Klant (tijdig) aan te leveren, (ii) de Klant in gebreke blijft om de geleverde proeven (tijdig) te aanvaarden en/of (iii) de Klant bijkomende bestellingen plaatst. Eventuele overschrijdingen van de (op)leveringstermijnen kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.
  2. Tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald in de Orderbevestiging, geschiedt de levering van goederen Ex Works (Incoterms 2010) de locaties van de Leverancier of diens onderaannemer.
  3. De Klant is verplicht om de bestelde goederen op de vooropgestelde leveringsdata (of enige andere datum die door de Leverancier aan de Klant werd meegedeeld) in ontvangst te nemen. Indien de goederen op het moment van de levering niet door de Klant in ontvangst worden genomen, is de Leverancier gerechtigd om de goederen voor rekening en risico en op kosten van de Klant op te slaan. Deze bewarende maatregel schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op.
  4. De verkochte goederen en diensten blijven eigendom van de Leverancier tot op het moment van de volledige betaling van de betrokken facturen (incl. desgevallend kosten en intresten).
 6. Websites
  1. De Klant verbindt zich ertoe om de inhoud van de website tijdig aan te leveren. De Klant erkent en aanvaardt dat, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, de Leverancier niet instaat voor het aanleveren van dergelijke inhoud.
  2. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant wordt de broncode van de website aan de Klant overgedragen. De overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan (het visuele ontwerp van) de website vindt slechts plaats nadat de Klant de in de Orderbevestiging, enige andere schriftelijke overeenkomst of op factuur overeengekomen prijs volledig heeft betaald.
  3. De Leverancier is gerechtigd om de toegang tot de website of enige andere diensten van de Leverancier geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren indien de Klant in in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zonder dat de Klant gerechtigd is op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enige schadevergoeding.
  4. De Klant verbindt zich ertoe om de website binnen een termijn van 6 weken te inspecteren op enige gebreken. Na deze periode van 6 weken wordt de Klant geacht de website definitief te hebben aanvaard. Enige wijzigingen aan de website na deze periode zullen door de Leverancier worden aangerekend aan de Klant aan het op dat ogenblik geldende uurtarief.
  5. Voor de hosting en andere diensten noodzakelijk voor het functioneren van de website kan de Leverancier beroep doen op gespecialiseerde externe dienstverleners, zoals een hostingprovider. Een omschrijving van deze diensten en aansprakelijkheid van de externe dienstverlener is opgenomen in de overeenkomst tussen de Leverancier en de externe dienstverlener. Deze overeenkomst kan op elk ogenblik eenzijdig gewijzigd worden door de externe dienstverlener. Op eerste verzoek van de Klant zal de Leverancier een kopie van de overeenkomst met de externe dienstverlener overmaken aan de Klant. Indien de Klant de diensten wenst op te zeggen, dient de Klant dit te melden aan de Leverancier per aangetekende brief. In dergelijk geval zal de betrokken dienst worden stopgezet 3 maanden na de maand waarin de aangetekende brief werd ontvangen door de Leverancier.
  6. Indien de Klant een domeinnaam bestelt via de Leverancier, komen de rechten betreffende deze domeinnaam uitsluitend toe aan de Klant. De Leverancier treedt in dergelijk geval op als de agent van de Klant voor de registratie en het beheer van de domeinnaam voor zover de Klant de hiertoe verschuldigde jaarlijkse vergoeding (tijdig) betaalt. Het beheer van de domeinnaam is in elk geval beperkt tot de vernieuwing en configuratie van de domeinnaam. Indien de Klant de domeinnaam wenst stop te zetten, dient de Klant de Leverancier hiervan per aangetekende brief op de hoogte te brengen. De domeinnaam zal vervolgens worden stopgezet vanaf het volgende jaar van de registratie.
 7. Goederen (excl. websites)
  1. De Klant verbindt zich ertoe om de verkochte goederen bij ontvangst onmiddellijk te onderzoeken en na te gaan of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele onmiddellijk zichtbare gebreken (onder meer als gevolg van transport- of handelingschade) dienen door de Klant schriftelijk te worden gemeld aan de Leverancier binnen 48 uur na ontvangst van de goederen. Eventuele andere (niet onmiddellijk bij de levering) zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de levering schriftelijk aan de Leverancier te worden gemeld. Eventuele verborgen gebreken aan de geleverde goederen dienen binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de ontdekking van het verborgen gebrek schriftelijk aan de Leverancier te worden gemeld en in ieder geval uiterlijk binnen het jaar na de levering van de goederen. Klachten van de Klant gemeld na het verstrijken van deze termijnen worden niet meer in aanmerking genomen door de Leverancier. Klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant bovendien niet op.
  2. De Leverancier verbindt zich ertoe om alle fouten aan de goederen die niet het gevolg zijn van overmacht, een verkeerd, onzorgvuldig of abnormaal gebruik door de Klant of derden, kosteloos te verhelpen door (naar eigen inzicht) vervanging of herstelling.
 8. Aansprakelijkheid
  1. De Leverancier verbindt zich ertoe de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
  2. De Leverancier (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, opzettelijke of zware fout of haar bedrog. Voor overige fouten is de Leverancier niet aansprakelijk. De Leverancier kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door verkeerd of onrechtmatig gebruik van een goed of dienst door de Klant. Ingeval de Leverancier aansprakelijk wordt gehouden voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van de Leverancier steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De Leverancier is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  3. De Leverancier heeft het recht beroep te doen op derden voor de uitvoering van de overeenkomst. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze derden, waaronder de hostingprovider, drukkerij of enige (andere) leverancier van de Leverancier.
  4. Behoudens afwijkende bepaling in de Orderbevestiging, enige andere schriftelijke overeenkomst of op de factuur, wordt de Leverancier niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de Klant van de gekochte goederen en diensten zal maken en kan de Leverancier hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld. De Leverancier is evenmin aansprakelijk voor de inhoud op de door de Leverancier afgeleverde website; de Klant zal de Leverancier vrijwaren voor enige schade die hieruit zou voortvloeien voor de Leverancier.
 9. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Onverminderd enige andersluidende schriftelijke overeenkomst en hetgeen hieronder wordt bepaald, blijven alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief know how en auteursrechten) met betrekking tot de door de Leverancier geleverde goederen en diensten eigendom van de Leverancier of de bestaande rechthebbenden en worden deze in geen geval aan de Klant overgedragen, noch wordt daarop enig gebruiksrecht (met inbegrip van, zonder beperking, enige licentie) aan de Klant toegekend.
  2. De Klant erkent en aanvaardt dat de (algemene) opbouw van een website (waaronder de hoofdnavigatie en footer) in principe niet wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en derhalve door de Leverancier ook kan gebruikt worden voor andere websites dan die van de Klant.
  3. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het specifiek voor de Klant ontwikkelde visuele concept van de website en andere op andere goederen (waaronder, indien door de Leverancier gecreëerd, het logo van de Klant) wordt door de Leverancier overgedragen aan de Klant in de meest ruime zin voor zover wettelijk mogelijk, op voorwaarde dat de Klant alle verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst is nagekomen.
  4. Betreffende de broncode kent de Leverancier een niet-exclusief gebruiksrecht toe aan de Klant. Betreffende foto’s en tekeningen op de website, afkomstig van een derde partij, evenals het CMS is het gebruiksrecht van de Klant beperkt tot het gebruiksrecht dat deze derde partijen toelaten.
  5. De Klant erkent en aanvaardt dat de Leverancier niet instaat noch aansprakelijk is voor het onderzoek naar, de beschikbaarheid en geldigheid van (de registratie van) een logo of (ander) teken gecreëerd door de Leverancier.
  6. De Klant erkent en aanvaardt dat de Leverancier de goederen en diensten aan de Klant kan opnemen in zijn portfolio, zowel online als in gedrukte versies, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 10. Schorsing en ontbinding
  1. De Leverancier heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te schorsen en/of te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement; (iii) in geval van een gerechtelijke reorganisatie in de zin van de Wet van 31 januari 2009 door de Klant (in voorkomend geval mits naleving van artikel 35 van deze Wet); of (iv) enig andere omstandigheid waardoor van de Leverancier redelijkerwijze niet langer verwacht kan worden de overeenkomst verder uit te voeren.
  2. In geval van ontbinding overeenkomstig dit artikel 10 verbindt de klant zich ertoe de Leverancier te vergoeden voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van de Leverancier op de Klant onmiddellijk opeisbaar. De Klant zal overigens een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de nog openstaande waarde van de ontbonden bestelling verschuldigd zijn aan de Leverancier.
 11. Privacy
  1. De Klant erkent en aanvaardt dat voor doeleinden van de privacywetgeving de Klant steeds als “verwerkingsverantwoordelijke” dient te worden beschouwd. Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt op de server van de Leverancier zal de Leverancier steeds als “verwerker” beschouwd worden. De Klant verbindt zich er toe alle wettelijke en andere verplichting die direct en/of indirect uit de geldende privacy wetgeving voortvloeien, na te leven en de Leverancier te vrijwaren voor enige schade die het gevolg is van de niet-naleving van deze verplichting.
  2. Persoonsgegevens die de Klant aanlevert aan de Leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst zullen enkel door de Leverancier gebruikt worden voor louter interne doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing. De persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen aan derde partijen. Persoonsgegevens worden enkel door de Leverancier bijgehouden voor de duur die noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Elke betrokkene heeft recht op inzage, verbetering en wissen in/van de verwerkte persoonsgegevens. Daarnaast heeft elke betrokkene recht beperking van en bezwaar tegen de verwerking.
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  1. Alle contractuele verhoudingen met de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Leverancier.